Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest 

PD Poland Edu Sp z o o

NIP: 899 288 98 18

KRS 0000871607

REGON 387608983

Ul. Nektarowa 11b 

52-210 Wrocław

Kontakt do administratora danych osobowych drogą elektroniczną: kontakt@pdpoland.com

 

Ostatnia aktualizacja: 02 października 2023 r.
Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji Użytkownika podczas korzystania z Usługi oraz informuje Użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo go chroni.
Używamy danych osobowych użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.

Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających.

Spółka (określana w niniejszej Umowie jako „Spółka”, „My”, „Nas” lub „Nasza”) odnosi się do PD Poland Edu Ltd., ul. , Nektarowa 11B, 52-210 Wrocław.

Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu użytkownika przez witrynę internetową, zawierające między innymi szczegóły historii przeglądania tej witryny przez użytkownika.

Kraj odnosi się do: Polska

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Dane Osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Usługa oznacza Witrynę.

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się to do firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych gromadzonych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi.

Usługa lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona internetowa odnosi się do PD Poland Edu, dostępnej pod adresem https://pdpoland.edu.pl.

Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo spółkę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować m.in:

Adres e-mail
Imię i nazwisko
Numer telefonu

Dane o użytkowaniu

Dane o użytkowaniu są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.
Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.
Możemy również gromadzić informacje, które przeglądarka użytkownika wysyła za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza nasz Serwis lub gdy uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Wykorzystywane przez nas technologie mogą obejmować:

Pliki cookie lub Pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to niewielki plik umieszczany na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. O ile użytkownik nie dostosował ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasza usługa może korzystać z plików cookie.
Sygnalizatory sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne (określane również jako czyste gify, znaczniki pikselowe i inne), które umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail, a także inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i weryfikowanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika po przejściu w tryb offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.
Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 

Niezbędne pliki cookie

Typ: Sesyjne pliki cookie

Administrowane przez:PD Poland Edu

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

Polityka Cookies / Powiadomienie Akceptacja plików cookie
Type: Trwałe pliki cookie
Administrowane przez: Pd Poland Edu
Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.

 

Funkcjonalne pliki cookie

Typ: Trwałe pliki cookie
Administrowane przez: Nas

Cel: Te pliki cookie umożliwiają nam zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkownika podczas korzystania z Witryny, takich jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzysta z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.
Wykorzystanie danych osobowych użytkownika
Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi.

Zarządzanie kontem użytkownika: zarządzanie rejestracją Użytkownika jako użytkownika Usługi. Podane dane osobowe mogą zapewnić użytkownikowi dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne dla zarejestrowanego użytkownika.

W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i realizacja umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez Użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Usługi.

Aby skontaktować się z użytkownikiem: W celu skontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.

W celu dostarczania Użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które Użytkownik już zakupił lub o które zapytał, chyba że Użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji.

 

Zarządzanie żądaniami użytkownika: Obsługa i zarządzanie wnioskami użytkownika kierowanymi do nas.

W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, niezależnie od tego, czy chodzi o kontynuację działalności, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników naszego Serwisu.

Do innych celów: Możemy wykorzystywać dane użytkownika do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń użytkownika.

 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujących sytuacjach:

Dostawcom usług: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Użytkownikiem.
W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe Użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną spółkę.
Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z nami.
Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać dane użytkownika naszym partnerom biznesowym w celu oferowania użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
Z innymi użytkownikami: gdy użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
Za zgodą użytkownika: Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w dowolnym innym celu za jego zgodą.

 

Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych Użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów i zasad prawnych.
Spółka będzie również przechowywać Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Informacje o użytkowniku, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową użytkownika, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.
Zgoda Użytkownika na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, stanowi zgodę Użytkownika na takie przekazanie.
Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo danych użytkownika i innych danych osobowych.

Usuwanie danych osobowych

Użytkownik ma prawo do usunięcia lub zażądania od nas pomocy w usunięciu zgromadzonych przez nas jego danych osobowych.
Nasza Usługa może umożliwiać użytkownikowi usunięcie pewnych informacji na jego temat z poziomu Usługi.
Użytkownik może aktualizować, zmieniać lub usuwać swoje informacje w dowolnym momencie, logując się na swoje konto, jeśli je posiada, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie danymi osobowymi. Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.
Należy jednak pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji, gdy mamy do tego prawny obowiązek lub podstawę prawną.

Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Powiadomimy użytkownika, zanim jego dane osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Spółka może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do przestrzegania obowiązku prawnego ochrony i obrony praw lub własności Spółki Zapobiegania lub badania możliwych wykroczeń w związku z Usługą ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usługi lub społeczeństwa.

Chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, prosimy Skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.
Jeśli będziemy musieli polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zgromadzimy i wykorzystamy te informacje.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.
Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.
Poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy opcję „Ostatnia aktualizacja”; data znajdująca się na górze niniejszej Polityki prywatności.
Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować:

e-mail: info@pdpoland.edu.pl

Numer telefonu: +48 577 572 435